Lean HRM

Lean HRM là hệ thống phần mềm quản lý Nhân Sự – Chấm Công – Tinh Lương chuyên nghiệp, phù hợp với đặc thù quản lý nguồn nhân lực của các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam.