Mindway

Mindway là phương pháp và bộ công cụ phân tích thiết kế các qui trình quản lý trong doanh nghiệp. Bằng tư duy tinh gọn, chuẩn mực và hợp thời, Mindway sẽ hỗ trợ những người làm qui trình trong tổ chức, công ty có được một phương pháp và công cụ để nhận ra, thấy được những vấn đề còn vướng mắc, giúp giải quyết những bất cập trong quá trình vận hành và tương tác giữa các bộ phận, giữa doanh nghiệp với các đối tác.

Mindway

  • Nhiều ngả rẽ – một con đường chính
  • Tập trung, hướng đến một mục đích
  • Một thời điểm – một xử lý
  • Trách nhiệm trước hành động