LeanSCRM

Lean SCRM là một hệ thống phần mềm hỗ trợ các doanh nghiệp (thương mại) quản lý  các hoạt động: Mua hàng, Bán hàng, Kho vận, Tài chính.

Lean SCRM được thiết kế dựa trên nguyên lý tinh gọn, với những chức năng thiết thực nhằm mang lại hiệu quả cao cho các doanh nghiệp ứng dụng.