Lean MRP

LeanMRP là một hệ thống phần mềm hỗ trợ quản lý sản xuất và tác nghiệp trong các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất sản phẩm.